Ordenanzas e regulamentos

ORDENANZA REGULADORA DA EXPEDICION DAS TARXETAS DE ESTACIONAMENTO

IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

REGULAMENTO PROGRAMA DE ALIMENTOS

REGULAMENTO PRAZA DE ABASTOS

ORDENANZA MUNICIPAL COMUNICACION PREVIA PARA ACTIVIDADES, CAMBIOS DE TITULARIDADE E OBRAS

REGULAMENTO CENTRO DESENVOLVEMENTO LOCAL DE O TORRON

BASES DE SELECCION PARA PROXECTOS NO VIVEIRO DE EMPRESAS, CON CESION DE USOS DE DESPACHOS

 PREZO PUBLICO POLA PRESTACION DE SERVIZOS NO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL O TORRON

 MODIFICACION ORDENANZA LIXO

TAXA POR LICENCIA DE AUTO-TAXI E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER

TAXA POR ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES IBI RUSTICA-URBANA

PREZO PUBLICO MODIFICACION ORDENANZA IMPARTICION CURSOS

ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIONS

ORDENANZA REGULADORA PREZO PUBLICO SERVIZO DE TELEASISTENCIA

ORDENANZA REGULADORA DOS USOS DO AUDITORIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

ORDENANZA REGULADORA DO ESTACIONAMENTO DE HORARIO LIMITADO GRATUITO ZONA AZUL

ORDENANZA REGULADORA DO COMERCIO AMBULANTE

ORDENANZA REGULADORA DA LIMPEZA VIARIA E ORNATO PUBLICO NO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS E USO DO SISTEMA PUBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION

ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS

ORDENANZA FISCAL TAXA SUMIDOIROS E DEPURACION AUGAS RESIDUAIS. CONSORCIO DO LOURO

ORDENANZA FISCAL TAXA POR PRESTACION DE SERVIZOS PROFESIONAIS. CONSORCIO DO LOURO

ORDENANZA FISCAL TAXA INSTALACION CAIXEIROS

ORDENANZA FISCAL TAXA EXPEDICION LICENZAS URBANISTICAS E PRESTACION SERVIZOS

ORDENANZA FISCAL TAXA ABASTECEMENTO AUGA POTABLE. CONSORCIO DO LOURO

ORDENANZA E TAXA PRESTACION ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS – APERTURA ESTABLECIMENTO

AXUDA NO FOGAR

 MODIFICACION ORDENANZA N 25 IAE

MODIFICACION ORDENANZA IMPOSTO CONSTRUCIONS (ICO)

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS

IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DA NATUREZA URBANA-PLUSVALIAS

MODIFICACION ORDENANZA IVTM

MODIFICACION ORDENANZA IBI Rustica – Urbana

PREZO PUBLICO POLA UTILIZACION DO AUDITORIO MUNICIPAL

TAXA POLA RETIRADA DE VEHICULOS DE VIA PUBLICA E POLA INMOBILIZACION DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (GUINDASTRE)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACI_N DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

TAXA POR LICENCIA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS,SILLAS,TRIBUNAS E OUTROS ELEMENTOS ANALOGOS

TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE GABIAS,CALICATASE CALAS EN TERREOS DE USO PUBLICO LOCAL, INCLUSIVE ESTRADAS E CAMIÑOS E DEMAIS VIAS PUBLICAS LOCAIS

TAXA POR LICENCIA DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AUGA,GAS, ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PUBLICOS

TAXA POR LICENCIA DE PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILLON DE DEPORTES

TAXA POR LICENCIA DE ENTRADA DE VEHICULOS A TAVES DAS BEIRAVIAS E RESERVAS DA VIA PUBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO ,PARA DE DE VEHICULOS…

TAXA POR LICENCIA DE OCUPACION DO SUB-SOLO E VOO DAS VIAS PUBLICAS

TAXA POR LICENCIA DE OCUPACIONDE TERREOS DE USO PUBLICO CON POSTOS,CASETAS..

TAXA POR LICENCIA DE INSTALACION QUIOSCO NA VIA PUBLICA