Ordenanzas e regulamentos

2020.12.22 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN ESPAZOS DE USO PÚBLICO

2020.09.07 REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL

2019.12.19 II PLAN DE IGUALDADE: 2020-2023

2019.11.19 REGULAMENTO DE HONRAS E DISTINCIÓNS

2019.11.19 REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

2019.01.11 ORDENANZAS FISCAIS IBI, IAE E ICIO CONCELLOS DOING BUSINES GALICIA

2018.11.09-ORDENANZA-REGULADORA-DE-ESTACIONAMENTO-DE-HORARIO-LIMITADO-GRATUITO-NA-ZONA-AZUL.-MODIFICACIÓN-ARTIGO-7

2018.04.13 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)

2018.04.13 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MERCADO MUNICIPAL

2017.05.15 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MERCADO

2017.02.01 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

2016.01.18 ORDENANZA REGULADORA DA EXPEDICION DAS TARXETAS DE ESTACIONAMENTO

2015.11.06 REGULAMENTO PROGRAMA DE ALIMENTOS

2015.03.26 REGULAMENTO SOBRE O USO DA FACTURA ELECTRÓNICA

2015.06.30 REGULAMENTO DE USO DO LOCAL DE ENSAIO MUNICIPAL

2012.11.16 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS E POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS

2012.11.16 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

2012.09.13 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR IMPARTICIÓN DE CURSOS, LUDOTECAS, VIAXES, CAMPAMENTOS XUVENÍS E OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL

2012.09.13 ORDENANZA REGULADORA DOS USOS DO AUDITORIO MUNICIPAL

2012.09.13 ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DO AUDITORIO MUNICIPAL

2012.09.13 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE CAIXEIROS NAS FACHADAS DOS INMOBLES CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA

2011.12.29 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA SOBRE O IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MOTORA(IVTM)

2011.12.29 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

2011.12.29 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO)

2011.12.29 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS NIMOBLES (IBI)

2011.12.29 MODIFICACION ORDENANZA LIXO

2011.03.17 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

2010.09.13 ORDENANZA REGULADORA DA LIMPEZA VIARIA E ORNATO PÚBLICO

2009.06.01 ORDENANZA REGULADORA SO ESTACIONAMENTO DE HORARIO LIMITADO NA QUE SE DENOMINA ZONA AZUL

2009.05.29 ORDENANZA MUNICIPAL DE VERQUIDOS E USO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA

2008.12.30 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

2008.12.30 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS

2008.11.19 ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS

2008.11.19 ORDENANZA REGULADORA DO COMERCIO AMBULANTE

2006.02.16 ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

2006.02.16 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DO VALOR DE TERREOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALÍAS)

2005.09.29 ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS

2005.09.27 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2004.02.24 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER

1998.12.30 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL