Modificacion da ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestacion de servicios de mercado municipal

Abrese un periodo de consulta pública en relación a ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestacion de servicios de mercado municipal acerca das seguintes cuestions: a) problemas que pretende solucionar a iniciativa b) necesidade e oportunidade da sua aprobación c) obxetivos da norma d)posibles solucions alternativas regulatorias e non regulatorias

 

Anuncio modificacion da ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestacion de servicios de mercado municipal