Urbanismo

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS MENORES

AUTOLIQUIDACIÓN URBANISMO

Autoliquidación licencia de apertura ou cambio de establecemento

declaración expresa de non alteración do volume nin afección á estrutura

Compromiso Servizos

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN/INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Cartel de obras menores

Cartel de obras maiores

COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENZA DE OBRA

COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENZA DE ACTIVIDADE

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAIS (PARA ACTIVIDADES)

sOLICITUDE DE ACTA DE ALIÑACIÓN E RASANTE

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS PARA SERVIZOS EN DOMINIO PÚBLICO

SOLICITUDE DE LICENZA PARA MURO DE CONTENCIÓN

COMPROMISO DE URBANIZACIÓN PARA EXECUCIÓN DE OBRAS DE SERVIZOS EN DOMINIO PÚBLICO

COMPROMISO DE CESIÓN (SEGREGACIÓN DE FINCAS)

COMPROMISO DE CESIÓN E URBANIZACIÓN PARA LICENZA DE OBRA NOVA E/OU REHABILITACIÓN EN SOLO DE NÚCLEO RURAL

SOLICITUDE DE LICENZA PARA A INSTALACIÓN DE VALOS PUBLICITARIOS

COMUNICACIÓN PREVIA DE INSTALACIÓN DE TOLDOS

SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

SOLICITUDE DE PLANO DE SITUACIÓN SOBRE AS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL

SOLICITUDE DE LICENZA DE PARCELACIÓN

SOLICITUDE DE LICENZA PARA OBRAS MENORES

SOLICITUDE DE LICENZA PARA OBRAS MAIORES

REXISTRO DE FURANCHOS

COMUNICACIÓN PREVIA DE MODIFICACIÓN/BAIXA DE ACTIVIDADE DE FURANCHO

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE DE FURANCHO (DECLARACIÓN RESPONSABLE)

FESTAS – SOLICITUDE AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA URBANÍSTICA

DENUNCIA PARTICULAR POR POSIBLE INFRACCIÓN URBANÍSTICA

DECLARACIÓN RESPONSABLE