Posta en marcha da Sede Electrónica do Concello de Salceda de Caselas

city-3175068

No Concello de Salceda de Caselas vense traballando dende fai meses na implantación da administración electrónica no ámbito do traballo interno e de configuración de expedientes municipais. Con todo, e como o obxectivo é tamén introducir á cidadanía nestes cambios, ponse en marcha unha SEDE ELECTRÓNICA, á que se poderá acceder desde unha icona inserida na páxina web municipal (www.salcedadecaselas.es) ou ben tamén estará disponible dispoñible no enderezo electrónico: https://salcedadecaselas.sedelectronica.gal, cuxa titularidade corresponde a este Concello.
Esta sede dará acceso ao portal de transparencia, ao taboleiro de anuncios electrónico, á tramitación de expedientes e ofrece a posibilidade de recibir notificacións electrónicas ás que se accederá mediante certificado electrónico.
A sede electrónica será accesible aos cidadáns todos os días do ano, durante as vinte e catro horas do día. Só cando concorran razóns xustificadas de mantemento técnico ou operativo poderá interromperse, polo tempo imprescindible, a accesibilidade á mesma.
Co propósito de ir avanzando nestes cambios, ponse en xeral coñecemento da cidadanía a posta en marcha da sede electrónica do Concello de Salceda de Caselas o dia 13 de marzo de 2018.