Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

Familia profesional: Administración e xestión.

–          Actividades administrativas na relación co cliente.

–          Actividades de xestión administrativa.

Familia profesional: Artes gráficas.

–          Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresión.

–          Impresión dixital.

Familia profesional: Edificación e obra civil.

–          Cubricións inclinadas.

–          Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.

–          Eficiencia enerxética de edificios.

–          Representación en proxectos de edificacións.

–          Control de proxectos e obras de construcción.

–          Levantamentos e implantacións.

–          Levantamentos e implantacións.

Familia profesional: Electricidade e electrónica.

–          Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios.

–          Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión.

–          Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas.

–          Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión.

–          Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos.

Familia profesional: Fabricación mecánica

–          Mecanizado por arranque de labra.

–          Soldadura con electrodo revestido e TIG.

–          Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG.

–          Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas.

Familia profesional: Hostalaría e turismo

–          Cociña.

–          Repostaría.

–          Servizos de bar e cafetaría.

–          Servizos en Restaurante.

–          Recepción en Aloxamentos.

–          Xestión de Pisos e Limpeza en Aloxamentos.

Familia Profesional: Imaxe Persoal

–          Peiteado.

–          Coidados Estéticos de Máns e Pes.

Familia Profesional: Industrias Alimentarias

–          Panadaría e Bolaría.

–          Pastelaría e Confeitaría.

Familia Profesional: Informática e Comunicacións

–          Sistemas Microinformáticos.

Familia Profesional: Instalacións e Mantemento

–          Montaxe e Mantemento de Instalacións Frigoríficas.

–          Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción.

–          Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.

Familia profesional: Madeira, moble e cortiza

–          Mecanizado de madeira e derivados.

–          Acabamento de carpintaría e moble.

–          Montaxe de mobles e elementos de carpintaría.

–          Mecanizado de madeira e derivados.

–          Instalación de mobles.

–          Montaxe de mobles e elementos de carpintaría.

–          Instalación de elementos de carpintaría.

Familia profesional: Química

–          Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos.

–          Análise química.

–          Ensaios físicos e fisicoquímicos.

Familia profesional: Sanidade

–          Transporte sanitario.

–          Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes.

–          Farmacia.

Familia profesional: Servizos Socioculturais e á Comunidade

–          Educación infantil.

Familia profesional: Transporte e mantemento de vehículos

–          Pintura de vehículos.

–          Mantemento de estructuras de carrozarías de vehículos.

–          Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos.

–          Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóviles.

–          Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares.

–          Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos.